Navios - Paranaguá

Fairchem Integrity

Navios / Paranaguá / Fairchem Integrity
Atracação
 • Paranaguá
 • FOSPAR / VOPAK
 • NI
 • NI
Datas
 • 08/08/2020
 • 13/08/2020
 • 13/08/2020
 • 16/08/2020
 • 16/08/2020
Detalhes do Navio:
 • Fairchem Integrity
 • bandeiraSingapura/Singapura
 • 9860192
 • 9V8276
 • NKK
 • Singa Star Pte Ltd.
 • -
 • Fairchem Integrity
 • 401717
 • 2019
 • Granel Líquido
 • Synergy NAvis MArine Pvt. Ltd.
Dimensões do Navio:
 • 149,03 m
 • 140,00 m
 • 24,00 m
 • 12,80 m
 • 9,715 m
Tonelagens/Pesos do Navio
 • 12.370 TM
 • 6.485 TM
 • 21.020 TM
 • 5.818 TM
 • -